skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring of trace elements in honey from the Republic of Macedonia by atomic absorption spectrometry

Stankovska, Elena ; Stafilov, Trajce ; Sajn, Robert

Environmental Monitoring and Assessment, Jul 2008, Vol.142(1-3), pp.117-26 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0167-6369 ; DOI: 10.1007/s10661-007-9913-x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring of trace elements in honey from the Republic of Macedonia by atomic absorption spectrometry.(Report)

Stankovska, Elena ; Stafilov, Trajce ; Sajn, Robert

Environmental Monitoring and Assessment, July, 2008, Vol.142(1-3), p.117(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-6369

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring of trace elements in honey from the Republic of Macedonia by atomic absorption spectrometry.(Report)

Stankovska, Elena ; Stafilov, Trajce ; Sajn, Robert

Environmental Monitoring and Assessment, July, 2008, Vol.142(1-3), p.117(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-6369

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring of trace elements in honey from the Republic of Macedonia by atomic absorption spectrometry

Stankovska, Elena ; Stafilov, Trajče ; Šajn, Robert

Environmental Monitoring and Assessment, 2008, Vol.142(1), pp.117-126 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-007-9913-x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring of trace elements in honey from the Republic of Macedonia by atomic absorption spectrometry

Stankovska , Elena ; Stafilov , Trajče ; Šajn , Robert

Environmental monitoring and assessment, 2008, Vol.142(1), pp.117-126 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0167-6369

Toàn văn sẵn có

6
Monitoring of trace elements in honey from the Republic of Macedonia by atomic absorption spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring of trace elements in honey from the Republic of Macedonia by atomic absorption spectrometry

Stankovska, Elena ; Stafilov, Trajče ; Šajn, Robert

Environmental Monitoring and Assessment, 7/2008, Vol.142(1-3), pp.117-126 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10661-007-9913-x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring of trace elements in honey from the Republic of Macedonia by atomic absorption spectrometry

Stankovska, Elena ; Stafilov, Trajce ; Sajn, Robert

Environmental monitoring and assessment, July 2008, Vol.142(1-3), pp.117-26 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0167-6369 ; PMID: 17899416 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...