skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Child Justice Act : a detailed consideration of section 68 as a point of departure with respect to the sentencing of young offenders

Terblanche, S.S.

Potchefstroom Electronic Law Journal, 2012, Vol.15(5), pp.435-475 [Tạp chí có phản biện]

African Electronic OA Journals (Sabinet SA ePublications)

ISSN: 17273781

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Child Justice Act: a detailed consideration of section 68 as a point of departure with respect to the sentencing of young offenders

Terblanche, SS

PER: Potchefstroomse Elektroniese Regsblad, 01 December 2012, Vol.15(5), pp.435-475 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1727-3781 ; E-ISSN: 1727-3781

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE CHILD JUSTICE ACT: A DETAILED CONSIDERATION OF SECTION 68 AS POINT OF DEPARTURE WITH RESPECT TO THE SENTENCING OF YOUNG OFFENDERS

Stephan Terblanche

Potchefstroom Electronic Law Journal, 01 December 2012, Vol.15(5), pp.435-475 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1727-3781 ; E-ISSN: 1727-3781

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...