skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right Anterior Cingulate Cortical Thickness and Bilateral Striatal Volume Correlate with Child Behavior Checklist Aggressive Behavior Scores in Healthy Children.(Report)

Biological Psychiatry, August 1, 2011, Vol.70(3), p.283(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0006-3223

Toàn văn sẵn có

2
Right Anterior Cingulate Cortical Thickness and Bilateral Striatal Volume Correlate with Child Behavior Checklist Aggressive Behavior Scores in Healthy Children
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right Anterior Cingulate Cortical Thickness and Bilateral Striatal Volume Correlate with Child Behavior Checklist Aggressive Behavior Scores in Healthy Children

Ducharme, Simon ; Hudziak, James J. ; Botteron, Kelly N. ; Ganjavi, Hooman ; Lepage, Claude ; Collins, D. Louis ; Albaugh, Matthew D. ; Evans, Alan C. ; Karama, Sherif

Biological Psychiatry, 08/2011, Vol.70(3), pp.283-290 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00063223 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2011.03.015

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right Anterior Cingulate Cortical Thickness and Bilateral Striatal Volume Correlate with Child Behavior Checklist Aggressive Behavior Scores in Healthy Children

Ducharme, Simon ; Hudziak, James J ; Botteron, Kelly N ; Ganjavi, Hooman ; Lepage, Claude ; Collins, D. Louis ; Albaugh, Matthew D ; Evans, Alan C ; Karama, Sherif

Biological Psychiatry, 2011, Vol.70(3), pp.283-290 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0006-3223 ; E-ISSN: 1873-2402 ; DOI: 10.1016/j.biopsych.2011.03.015

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right anterior cingulate cortical thickness and bilateral striatal volume correlate with child behavior checklist aggressive behavior scores in healthy children

Ducharme, Simon ; Hudziak, James J ; Botteron, Kelly N ; Ganjavi, Hooman ; Lepage, Claude ; Collins, D Louis ; Albaugh, Matthew D ; Evans, Alan C ; Karama, Sherif

Biological psychiatry, 01 August 2011, Vol.70(3), pp.283-90 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-2402 ; PMID: 21531391 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biopsych.2011.03.015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...