skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Altered Interhemispheric Functional Coordination in Chronic Tinnitus Patients

Yu-Chen Chen ; Wenqing Xia ; Yuan Feng ; Xiaowei Li ; Jian Zhang ; Xu Feng ; Cong-Xiao Wang ; Yu Cai ; Jian Wang ; Richard Salvi ; Gao-Jun Teng

BioMed Research International, 01 January 2015, Vol.2015 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2314-6133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; DOI: 10.1155/2015/345647

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Altered interhemispheric functional coordination in chronic tinnitus patients.(Research Article)(Report)

Chen, Yu - Chen ; Xia, Wenqing ; Feng, Yuan ; Li, Xiaowei ; Zhang, Jian ; Feng, Xu ; Wang, Cong - Xiao ; Cai, Yu ; Wang, Jian ; Salvi, Richard ; Teng, Gao - Jun

BioMed Research International, Annual, 2015 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2314-6133 ; DOI: 10.1155/2015/345647

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Altered Interhemispheric Functional Coordination in Chronic Tinnitus Patients

Chen, Yu-Chen ; Xia, Wenqing ; Feng, Yuan ; Li, Xiaowei ; Zhang, Jian ; Feng, Xu ; Wang, Cong-Xiao ; Cai, Yu ; Wang, Jian ; Salvi, Richard ; Teng, Gao-Jun; Miniussi, Carlo

BioMed Research International, 2015, Vol.2015, 8 pages [Tạp chí có phản biện]

Hindawi Journals

ISSN: 2314-6133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; DOI: 10.1155/2015/345647

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Altered interhemispheric functional coordination in chronic tinnitus patients.(Research Article)(Report)

Chen, Yu-Chen ; Xia, Wenqing ; Feng, Yuan ; Li, Xiaowei ; Zhang, Jian ; Feng, Xu ; Wang, Cong-Xiao ; Cai, Yu ; Wang, Jian ; Salvi, Richard ; Teng, Gao-Jun

BioMed Research International, 2015 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2314-6133 ; DOI: 10.1155/2015/345647

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Altered Interhemispheric Functional Coordination in Chronic Tinnitus Patients

Chen, Yu-Chen ; Xia, Wenqing ; Feng, Yuan ; Li, Xiaowei ; Zhang, Jian ; Feng, Xu ; Wang, Cong-Xiao ; Cai, Yu ; Wang, Jian ; Salvi, Richard ; Teng, Gao-Jun

BioMed Research International, 2015, Vol.2015 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 2314-6133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; DOI: 10.1155/2015/345647 ; PMCID: 4350869 ; PMID: 25789314

Toàn văn sẵn có

6
Altered Interhemispheric Functional Coordination in Chronic Tinnitus Patients
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Altered Interhemispheric Functional Coordination in Chronic Tinnitus Patients

Chen, Yu-Chen ; Xia, Wenqing ; Feng, Yuan ; Li, Xiaowei ; Zhang, Jian ; Feng, Xu ; Wang, Cong-Xiao ; Cai, Yu ; Wang, Jian ; Salvi, Richard ; Teng, Gao-Jun

BioMed Research International, 2015, Vol.2015, pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2314-6133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2015/345647

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Altered Interhemispheric Functional Coordination in Chronic Tinnitus Patients

Yu-Chen, Chen ; Xia, Wenqing ; Yuan, Feng ; Li, Xiaowei ; Zhang, Jian ; Xu, Feng ; Cong-Xiao, Wang ; Cai, Yu ; Wang, Jian ; Salvi, Richard ; Gao-Jun, Teng

BioMed Research International, 2015 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 23146133 ; E-ISSN: 23146141 ; DOI: 10.1155/2015/345647

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Altered interhemispheric functional coordination in chronic tinnitus patients

Chen, Yu-Chen ; Xia, Wenqing ; Feng, Yuan ; Li, Xiaowei ; Zhang, Jian ; Feng, Xu ; Wang, Cong-Xiao ; Cai, Yu ; Wang, Jian ; Salvi, Richard ; Teng, Gao-Jun

BioMed research international, 2015, Vol.2015, pp.345647 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2314-6141 ; PMID: 25789314 Version:1 ; DOI: 10.1155/2015/345647

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...