skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antagonism of morphine-induced antinociception by tetrandrine is dependent on serotonergic mechanisms

Zhang, Y H ; Fang, L H

Life sciences, 10 August 2001, Vol.69(12), pp.1429-39 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0024-3205 ; PMID: 11531166 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Antagonism of morphine-induced antinociception by tetrandrine is dependent on serotonergic mechanisms
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antagonism of morphine-induced antinociception by tetrandrine is dependent on serotonergic mechanisms

Zhang, Yong-He. ; Fang, Lian-Hua.

Life Sciences, 8/2001, Vol.69(12), pp.1429-1439 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00243205 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0024-3205(01)01230-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antagonism of morphine-induced antinociception by tetrandrine is dependent on serotonergic mechanisms

Zhang, Yong-He ; Fang, Lian-Hua

Life Sciences, 2001, Vol.69(12), pp.1429-1439 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0024-3205 ; E-ISSN: 1879-0631 ; DOI: 10.1016/S0024-3205(01)01230-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...