skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belonging as a Mode of Interpretive In-Between: Image, Place and Space in the Video Works of Racialised and Homeless Youth

Crath, Rory

British Journal of Social Work, 2012, Vol. 42(1), pp.42-57 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0045-3102 ; E-ISSN: 1468-263X ; DOI: 10.1093/bjsw/bcr040

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belonging as a Mode of Interpretive In-Between: Image, Place and Space in the Video Works of Racialised and Homeless Youth

Crath, Rory

The British Journal of Social Work, 1 January 2012, Vol.42(1), pp.42-57 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00453102 ; E-ISSN: 1468263X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belonging as a mode of interpretive in-between: image, place and space in the video works of racialised and homeless youth.(Essay)

Crath, Rory

British Journal of Social Work, Jan, 2012, Vol.42(1), p.42-57 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-3102

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belonging as a mode of interpretive in-between: image, place and space in the video works of racialised and homeless youth.(Essay)

Crath, Rory

British Journal of Social Work, Jan, 2012, Vol.42(1), p.42-57 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-3102

Toàn văn sẵn có

5
Belonging as a Mode of Interpretive In-Between: Image, Place and Space in the Video Works of Racialised and Homeless Youth
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belonging as a Mode of Interpretive In-Between: Image, Place and Space in the Video Works of Racialised and Homeless Youth

Crath, R.

British Journal of Social Work, 01/01/2012, Vol.42(1), pp.42-57 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0045-3102 ; E-ISSN: 1468-263X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bjsw/bcr040

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...