skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations among Family Relationships, Antisocial Peers, and Adolescents' Externalizing Behaviors: Gender and Family Type Differences

Kim, Jungmeen E. ; Hetherington, E. Mavis ; Reiss, David

Child Development, 1 September 1999, Vol.70(5), pp.1209-1230 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations among Family Relationships, Antisocial Peers, and Adolescents' Externalizing Behaviors: Gender and Family Type Differences.(Statistical Data Included)

Kim, Jungmeen E. ; Hetherington, E. Mavis ; Reiss, David

Child Development, Sept-Oct, 1999, Vol.70(5), p.1209(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations among Family Relationships, Antisocial Peers, and Adolescents' Externalizing Behaviors: Gender and Family Type Differences.(Statistical Data Included)

Kim, Jungmeen E. ; Hetherington, E. Mavis ; Reiss, David

Child Development, Sept-Oct, 1999, Vol.70(5), p.1209(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations among Family Relationships, Antisocial Peers, and Adolescents' Externalizing Behaviors: Gender and Family Type Differences

Kim, Jungmeen E. ; Hetherington, E. Mavis ; Reiss, David

Child Development, September 1999, Vol.70(5), pp.1209-1230 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/1467-8624.00088

Toàn văn sẵn có

5
Associations among Family Relationships, Antisocial Peers, and Adolescents' Externalizing Behaviors: Gender and Family Type Differences
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations among Family Relationships, Antisocial Peers, and Adolescents' Externalizing Behaviors: Gender and Family Type Differences

Kim, Jungmeen E. ; Hetherington, E. Mavis ; Reiss, David

Child Development, 09/1999, Vol.70(5), pp.1209-1230 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1467-8624.00088

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations among family relationships, antisocial peers, and adolescents' externalizing behaviors: gender and family type differences

Kim, J E ; Hetherington, E M ; Reiss, D

Child development, 1999, Vol.70(5), pp.1209-30 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0009-3920 ; PMID: 10546341 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations among Family Relationships, Antisocial Peers, and Adolescents' Externalizing Behaviors: Gender and Family Type Differences

Kim, Jungmeen E ; Hetherington, E. Mavis ; Reiss, David

Child Development, 1999, Vol.70(5), p.1209 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...