skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated bug assignment: Ensemble-based machine learning in large scale industrial contexts

Jonsson, Leif ; Borg, Markus ; Broman, David ; Sandahl, Kristian ; Eldh, Sigrid ; Runeson, Per

Empirical Software Engineering, 2016, Vol.21(4), pp.1533-1578 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-015-9401-9

Toàn văn sẵn có

2
Automated bug assignment: Ensemble-based machine learning in large scale industrial contexts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated bug assignment: Ensemble-based machine learning in large scale industrial contexts

Jonsson, Leif ; Borg, Markus ; Broman, David ; Sandahl, Kristian ; Eldh, Sigrid ; Runeson, Per

Empirical Software Engineering, 8/2016, Vol.21(4), pp.1533-1578 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10664-015-9401-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated bug assignment:: Ensemble-based machine learning in large scale industrial contexts

Jonsson, Leif ; Borg, Markus ; Broman, David ; Sandahl, Kristian ; Eldh, Sigrid ; Runeson, Per

Journal of Empirical Software Engineering, 2016, Vol.21(4), pp.1533-1578 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1382-3256 ; ISSN: 1382-3256 ; DOI: 10.1007/s10664-015-9401-9

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated Bug Assignment:: Ensemble-based Machine Learning in Large Scale Industrial Contexts

Jonsson, Leif ; Borg, Markus ; Broman, David ; Sandahl, Kristian ; Eldh, Sigrid ; Runeson, Per

Empirical Software Engineering, 2015, Vol.21(4) [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1573-7616 ; ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-015-9401-9

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated bug assignment: Ensemble-based machine learning in large scale industrial contexts.(Report)

Jonsson, Leif ; Borg, Markus ; Broman, David ; Sandahl, Kristian ; Eldh, Sigrid ; Runeson, Per

Empirical Software Engineering, 2016, Vol.21(4), p.1533(46) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1382-3256 ; DOI: 10.1007/s10664-015-9401-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...