skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loss, Gain, and Singular Points in Open Quantum Systems

Hichem Eleuch ; Ingrid Rotter

Advances in mathematical physics, 01 January 2018, Vol.2018 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1687-9120 ; E-ISSN: 1687-9139 ; DOI: 10.1155/2018/3653851

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loss, Gain, and Singular Points in Open Quantum Systems

Eleuch, Hichem ; Rotter, Ingrid; Salahshour, Soheil

Advances in Mathematical Physics, 2018, Vol.2018, 9 pages [Tạp chí có phản biện]

Hindawi Journals

ISSN: 1687-9120 ; E-ISSN: 1687-9139 ; DOI: 10.1155/2018/3653851

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loss, Gain, and Singular Points in Open Quantum Systems.(Research Article)

Eleuch, Hichem ; Rotter, Ingrid

Advances in Mathematical Physics, 2018, Vol.2018 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1687-9120 ; DOI: 10.1155/2018/3653851

Truy cập trực tuyến

4
Loss, Gain, and Singular Points in Open Quantum Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loss, Gain, and Singular Points in Open Quantum Systems

Eleuch, Hichem ; Rotter, Ingrid

Advances in Mathematical Physics, 09/02/2018, Vol.2018, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1687-9120 ; E-ISSN: 1687-9139 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2018/3653851

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loss, Gain, and Singular Points in Open Quantum Systems

Eleuch, Hichem ; Rotter, Ingrid; Salahshour, Soheil (editor)

Advances in Mathematical Physics, 2018, Vol.2018 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 1687-9120 ; ISSN: 16879120 ; E-ISSN: 1687-9139 ; E-ISSN: 16879139

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...