skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International research on vegetable improvement in East and Southern Africa: adoption, impact, and returns

Schreinemachers, Pepijn ; Sequeros, Teresa ; Lukumay, Philipo Joseph

Agricultural Economics, November 2017, Vol.48(6), pp.707-717 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/agec.12368

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International research on vegetable improvement in East and Southern Africa: adoption, impact, and returns.(Report)

Schreinemachers, Pepijn ; Sequeros, Teresa ; Lukumay, Philipo Joseph

Agricultural Economics, 2017, Vol.48(6), p.707(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0169-5150 ; DOI: 10.1111/agec.12368

Toàn văn không sẵn có

3
International research on vegetable improvement in East and Southern Africa: adoption, impact, and returns
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International research on vegetable improvement in East and Southern Africa: adoption, impact, and returns

Schreinemachers, Pepijn ; Sequeros, Teresa ; Lukumay, Philipo Joseph

Agricultural Economics, 11/2017, Vol.48(6), pp.707-717 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/agec.12368

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...