skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosignals in human-computer interaction

Schmidt, Albrecht

Interactions, 28 December 2015, Vol.23(1), pp.76-79 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/2851072

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosignals in Human-Computer Interaction

Schmidt, Albrecht

Interactions, Jan/Feb 2016, Vol.23(1), p.76 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10725520 ; E-ISSN: 15583449

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...