skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single Intravenous AAV9 Injection Mediates Bilateral Gene Transfer to the Adult Mouse Retina

Bemelmans, Alexis-Pierre ; Duqué, Sandra ; Rivière, Christel ; Astord, Stéphanie ; Desrosiers, Mélissa ; Marais, Thibault ; Sahel, José-Alain ; Voit, Thomas ; Barkats, Martine; Hal-Upmc, Gestionnaire (Editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(4), p.e61618 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0061618

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single Intravenous AAV9 Injection Mediates Bilateral Gene Transfer to the Adult Mouse Retina.(Research Article)

Bemelmans, Alexis-Pierre ; Duque, Sandra ; Riviere, Christel ; Astord, Stephanie ; Desrosiers, Melissa ; Marais, Thibault ; Sahel, Jose-Alain ; Voit, Thomas ; Barkats, Martine

PLoS ONE, April 15, 2013, Vol.8(4), p.e61618 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0061618

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single Intravenous AAV9 Injection Mediates Bilateral Gene Transfer to the Adult Mouse Retina.(Research Article)

Bemelmans, Alexis - Pierre ; Duque, Sandra ; Riviere, Christel ; Astord, Stephanie ; Desrosiers, Melissa ; Marais, Thibault ; Sahel, Jose - Alain ; Voit, Thomas ; Barkats, Martine

PLoS ONE, April 15, 2013, Vol.8(4), p.e61618 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0061618

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single Intravenous AAV9 Injection Mediates Bilateral Gene Transfer to the Adult Mouse Retina

Bemelmans, Alexis-Pierre ; Duqué, Sandra ; Rivière, Christel ; Astord, Stéphanie ; Desrosiers, Mélissa ; Marais, Thibault ; Sahel, José-Alain ; Voit, Thomas ; Barkats, Martine; Lewin, Alfred (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(4) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0061618 ; PMCID: 3626698 ; PMID: 23613884

Toàn văn sẵn có

5
A Single Intravenous AAV9 Injection Mediates Bilateral Gene Transfer to the Adult Mouse Retina
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single Intravenous AAV9 Injection Mediates Bilateral Gene Transfer to the Adult Mouse Retina

Bemelmans, Alexis-Pierre ; Duqué, Sandra ; Rivière, Christel ; Astord, Stéphanie ; Desrosiers, Mélissa ; Marais, Thibault ; Sahel, José-Alain ; Voit, Thomas ; Barkats, Martine; Lewin, Alfred

PLoS ONE, 4/15/2013, Vol.8(4), p.e61618 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0061618

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A single intravenous AAV9 injection mediates bilateral gene transfer to the adult mouse retina

Bemelmans, Alexis-Pierre ; Duqué, Sandra ; Rivière, Christel ; Astord, Stéphanie ; Desrosiers, Mélissa ; Marais, Thibault ; Sahel, José-Alain ; Voit, Thomas ; Barkats, Martine

PloS one, 2013, Vol.8(4), pp.e61618 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23613884 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0061618

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single Intravenous AAV9 Injection Mediates Bilateral Gene Transfer to the Adult Mouse Retina

Duqué, Sandra ; Rivière, Christel ; Astord, Stéphanie ; Desrosiers, Mélissa ; Marais, Thibault ; Voit, Thomas ; Barkats, Martine

PLoS One, Apr 2013, Vol.8(4), p.e61618 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0061618

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A single intravenous AAV9 injection mediates bilateral gene transfer to the adult mouse retina

Alexis-Pierre Bemelmans ; Sandra Duqué ; Christel Rivière ; Stéphanie Astord ; Mélissa Desrosiers ; Thibault Marais ; José-Alain Sahel ; Thomas Voit ; Martine Barkats

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(4), p.e61618 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0061618

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...