skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competitive Removal of Heavy Metals from Aqueous Solutions by Montmorillonitic and Calcareous Clays.(Report)

Sdiri, Ali ; Higashi, Teruo ; Chaabouni, Rochdi ; Jamoussi, Fakher

Water, Air, & Soil Pollution, March, 2012, Vol.223(3), p.1191(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competitive removal of heavy metals from aqueous solutions by montmorillonitic and calcareous clays

Sdiri, Ali ; Higashi, Teruo ; Chaabouni, Rochdi ; Jamoussi, Fakher

Water, Air, & Soil Pollution, March, 2012, Vol.223(3), p.1191(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competitive Removal of Heavy Metals from Aqueous Solutions by Montmorillonitic and Calcareous Clays

Sdiri, Ali ; Higashi, Teruo ; Chaabouni, Rochdi ; Jamoussi, Fakher

Water, Air, & Soil Pollution, 2012, Vol.223(3), pp.1191-1204 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0937-z

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competitive Removal of Heavy Metals from Aqueous Solutions by Montmorillonitic and Calcareous Clays

Sdiri, Ali ; Higashi, Teruo ; Chaabouni, Rochdi ; Jamoussi, Fakher

Water, Air and Soil Pollution, Mar 2012, Vol.223(3), pp.1191-1204 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0937-z

Toàn văn sẵn có

5
Competitive Removal of Heavy Metals from Aqueous Solutions by Montmorillonitic and Calcareous Clays
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competitive Removal of Heavy Metals from Aqueous Solutions by Montmorillonitic and Calcareous Clays

Sdiri, Ali ; Higashi, Teruo ; Chaabouni, Rochdi ; Jamoussi, Fakher

Water, Air, & Soil Pollution, 3/2012, Vol.223(3), pp.1191-1204 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-011-0937-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...