skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brûlures par ciment : étude rétrospective sur dix ans dans le centre des brûlés du CHRU de Tours. À propos de 55 cas.
Cement burns: a 10-year retrospective study in our burn unit. About 55 cases

Besset, M ; Quignon, R ; Dhennin, C ; Yassine, A ; Penaud, A

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 2014, Vol.59(3), pp.177-80 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1768-319X ; PMID: 23122531 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.anplas.2012.10.002

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cement burns: A 10-year retrospective study in our burn unit. About 55 cases.(Medical condition overview)(Report)

Besset, M. ; Quignon, R. ; Dhennin, C. ; Yassine, A. ; Penaud, A.

Annales de chirurgie plastique esthetique, 2014, Vol.59(3), p.177(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0294-1260

Toàn văn sẵn có

3
Brûlures par ciment : étude rétrospective sur dix ans dans le centre des brûlés du CHRU de Tours. À propos de 55 cas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brûlures par ciment : étude rétrospective sur dix ans dans le centre des brûlés du CHRU de Tours. À propos de 55 cas

Besset, M. ; Quignon, R. ; Dhennin, C. ; Yassine, A. ; Penaud, A.

Annales de Chirurgie Plastique Esthétique, 06/2014, Vol.59(3), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02941260 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.anplas.2012.10.002

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brûlures par ciment : étude rétrospective sur dix ans dans le centre des brûlés du CHRU de Tours. À propos de 55 cas

Besset, M ; Quignon, R ; Dhennin, C ; Yassine, A ; Penaud, A

Annales de chirurgie plastique esthétique, June 2014, Vol.59(3), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0294-1260 ; E-ISSN: 1768-319X ; DOI: 10.1016/j.anplas.2012.10.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...