skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authors' response to Dr Reiter.(Report)

Craig, Darren G. ; Hayes, Peter C. ; Simpson, Kenneth J.

British Journal of Clinical Pharmacology, Jan, 2013, Vol.75(1), p.273(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0306-5251

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authors' response to Dr Reiter.(Report)

Craig, Darren G. ; Hayes, Peter C. ; Simpson, Kenneth J.

British Journal of Clinical Pharmacology, Jan, 2013, Vol.75(1), p.273(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0306-5251

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authors' response to Dr Reiter

Craig, Darren G. ; Hayes, Peter C. ; Simpson, Kenneth J.

British Journal of Clinical Pharmacology, January 2013, Vol.75(1), pp.273-274 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0306-5251 ; E-ISSN: 1365-2125 ; DOI: 10.1111/j.1365-2125.2012.04322.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...