skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Establishing a rat model of spastic cerebral palsy by targeted ethanol injection.(Technique and Method Article: Basic Research in Neural Regeneration)(Report)

Yu, Yadong ; Li, Liang ; Shao, Xinzhong ; Tian, Fangtao ; Sun, Qinglu

Neural Regeneration Research, Dec 5, 2013, Vol.8(34), p.3255 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1673-5374

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Establishing a rat model of spastic cerebral palsy by targeted ethanol injection.(Technique and Method Article: Basic Research in Neural Regeneration)

Yu, Yadong ; Li, Liang ; Shao, Xinzhong ; Tian, Fangtao ; Sun, Qinglu

Neural Regeneration Research, Dec 5, 2013, Vol.8(34), p.3255 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1673-5374

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Establishing a rat model of spastic cerebral palsy by targeted ethanol injection

Yu, Yadong ; Li, Liang ; Shao, Xinzhong ; Tian, Fangtao ; Sun, Qinglu

Neural Regeneration Research, 2013, Vol.8(34), p.3255-3262 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1673-5374 ; E-ISSN: 1876-7958 ; DOI: 10.3969/j.issn.1673-5374.2013.34.010 ; PMCID: 4146179 ; PMID: 25206647

Toàn văn sẵn có

4
Establishing a rat model of spastic cerebral palsy by targeted ethanol injection - Establishing a rat model of spastic cerebral palsy by targeted ethanol injection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Establishing a rat model of spastic cerebral palsy by targeted ethanol injection - Establishing a rat model of spastic cerebral palsy by targeted ethanol injection

Yadong ; Yu ; Liang ; Li ; Xinzhong ; Shao ; Fangtao ; Tian ; Qinglu ; Sun

中国神经再生研究:英文版 - Neural Regeneration Research, 2013, Vol.8(34), pp.3255-3262 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1673-5374

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Establishing a rat model of spastic cerebral palsy by targeted ethanol injection

Yu, Yadong ; Li, Liang ; Shao, Xinzhong ; Tian, Fangtao ; Sun, Qinglu

Neural regeneration research, 05 December 2013, Vol.8(34), pp.3255-62 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1673-5374 ; PMID: 25206647 Version:1 ; DOI: 10.3969/j.issn.1673-5374.2013.34.010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...