skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Modulation of the Catalytic Activity of Neutrophil Collagenase MMP-8 on Bovine Collagen I: ROLE OF THE ACTIVATION CLEAVAGE AND OF THE HEMOPEXIN-LIKE DOMAIN
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modulation of the Catalytic Activity of Neutrophil Collagenase MMP-8 on Bovine Collagen I: ROLE OF THE ACTIVATION CLEAVAGE AND OF THE HEMOPEXIN-LIKE DOMAIN

Gioia, Magda ; Fasciglione, Giovanni Francesco ; Marini, Stefano ; D'Alessio, Silvana ; De Sanctis, Giampiero ; Diekmann, Oliver ; Pieper, Michael ; Politi, Vincenzo ; Tschesche, Harald ; Coletta, Massimo

Journal of Biological Chemistry, 06/28/2002, Vol.277(26), pp.23123-23130 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M110873200

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modulation of the catalytic activity of neutrophil collagenase MMP-8 on bovine collagen I. Role of the activation cleavage and of the hemopexin-like domain

Gioia, Magda ; Fasciglione, Giovanni Francesco ; Marini, Stefano ; D'Alessio, Silvana ; De Sanctis, Giampiero ; Diekmann, Oliver ; Pieper, Michael ; Politi, Vincenzo ; Tschesche, Harald ; Coletta, Massimo

The Journal of biological chemistry, 28 June 2002, Vol.277(26), pp.23123-30 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 11953425 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...