skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HDG-NEFEM with Degree Adaptivity for Stokes Flows

Sevilla, Ruben ; Huerta, Antonio

Journal of Scientific Computing, 2018, Vol.77(3), pp.1953-1980 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0885-7474 ; E-ISSN: 1573-7691 ; DOI: 10.1007/s10915-018-0657-2

Toàn văn sẵn có

2
HDG-NEFEM with Degree Adaptivity for Stokes Flows
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HDG-NEFEM with Degree Adaptivity for Stokes Flows

Sevilla, Ruben ; Huerta, Antonio

Journal of Scientific Computing, 12/2018, Vol.77(3), pp.1953-1980 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0885-7474 ; E-ISSN: 1573-7691 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10915-018-0657-2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HDG-NEFEM with degree adaptivity for Stokes flows

Sevilla, Ruben ; Huerta, Antonio

Journal of Scientific Computing, Vol. 77, Issue 3, pp. 1953-1980 (2018) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1801.06666

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HDG-NEFEM with degree adaptivity for Stokes flows

Sevilla, Ruben ; Huerta, Antonio; Huerta, Antonio (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 20, 2018 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1007/s10915-018-0657-2

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HDG-NEFEM with Degree Adaptivity for Stokes Flows.(Report)

Sevilla, Ruben ; Huerta, Antonio

Journal of Scientific Computing, 2018, Vol.77(3), p.1953(28) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0885-7474 ; DOI: 10.1007/s10915-018-0657-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...