skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Amygdala Responsivity to High-Level Social Information from Unseen Faces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amygdala Responsivity to High-Level Social Information from Unseen Faces

Freeman, J. B. ; Stolier, R. M. ; Ingbretsen, Z. A. ; Hehman, E. A.

Journal of Neuroscience, 08/06/2014, Vol.34(32), pp.10573-10581 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5063-13.2014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amygdala responsivity to high-level social information from unseen faces

Freeman, Jonathan B ; Stolier, Ryan M ; Ingbretsen, Zachary A ; Hehman, Eric A

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 06 August 2014, Vol.34(32), pp.10573-81 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 25100591 Version:1 ; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.5063-13.2014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...