skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deprofessionalizing State Governments: The Rise of Public At-Will Employment.(Author abstract)

Verkuil, Paul R.

Public Administration Review, 2015, Vol.75(2), p.188(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0033-3352 ; DOI: 10.1111/puar.12334

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deprofessionalizing State Governments: The Rise of Public At‐Will Employment

Verkuil, Paul R.

Public Administration Review, March 2015, Vol.75(2), pp.188-189 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0033-3352 ; E-ISSN: 1540-6210 ; DOI: 10.1111/puar.12334

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deprofessionalizing State Governments: The Rise of Public At-Will Employment

Verkuil, Paul

Public Administration Review, Mar/Apr 2015, Vol.75(2), pp.188-189 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00333352

Toàn văn không sẵn có

4
Deprofessionalizing State Governments: The Rise of Public At-Will Employment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deprofessionalizing State Governments: The Rise of Public At-Will Employment

Verkuil, Paul R.

Public Administration Review, 03/2015, Vol.75(2), pp.188-189 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/puar.12334

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...