skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The perception of spatial layout in real and virtual worlds

Arthur, E J ; Hancock, P A ; Chrysler, S T

Ergonomics, January 1997, Vol.40(1), pp.69-77 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0014-0139 ; PMID: 8995048 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
The perception of spatial layout in real and virtual worlds
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The perception of spatial layout in real and virtual worlds

Arthur, E. J. ; Hancock, P. A. ; Chrysler, S. T.

Ergonomics, 01/1997, Vol.40(1), pp.69-77 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/001401397188387

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The perception of spatial layout in real and virtual worlds

Arthur, E. J ; Hancock, P. A ; Chrysler, S. T

Ergonomics, 01 January 1997, Vol.40(1), pp.69-77 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/001401397188387

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...