skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 Aetiology and pathogenesis of hormonal and metabolic disorders in HIV infection

Grinspoon, Steven K. ; Donovan, Daniel S. ; Bilezikian, John P.

Bailliere's Clinical Endocrinology and Metabolism, 1994, Vol.8(4), pp.735-755 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0950-351X ; DOI: 10.1016/S0950-351X(05)80297-6

Toàn văn sẵn có

2
1 Aetiology and pathogenesis of hormonal and metabolic disorders in HIV infection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 Aetiology and pathogenesis of hormonal and metabolic disorders in HIV infection

Grinspoon, Steven K. ; Donovan, Daniel S. ; Bilezikian, John P.

Baillière's Clinical Endocrinology and Metabolism, 10/1994, Vol.8(4), pp.735-755 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0950351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0950-351X(05)80297-6

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aetiology and pathogenesis of hormonal and metabolic disorders in HIV infection

Grinspoon, S K ; Donovan, D S ; Bilezikian, J P

Bailliere's clinical endocrinology and metabolism, October 1994, Vol.8(4), pp.735-55 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0950-351X ; PMID: 7811218 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...