skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borderline grades in high stakes clinical examinations: Resolving examiner uncertainty

Shulruf, B ; Adelstein, BA ; Damodaran, A ; Harris, P ; Kennedy, S ; O'Sullivan, A ; Taylor, S

University of New South Wales

ISSN: 1472-6920 ; E-ISSN: 1472-6920 ; DOI: 10.1186/s12909-018-1382-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borderline grades in high stakes clinical examinations: resolving examiner uncertainty

Shulruf, Boaz ; Adelstein, Barbara-Ann ; Damodaran, Arvin ; Harris, Peter ; Kennedy, Sean ; O’sullivan, Anthony ; Taylor, Silas

BMC Medical Education, 2018, Vol.18 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1472-6920 ; DOI: 10.1186/s12909-018-1382-0 ; PMCID: 6247637 ; PMID: 30458741

Toàn văn sẵn có

3
Borderline grades in high stakes clinical examinations: resolving examiner uncertainty
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borderline grades in high stakes clinical examinations: resolving examiner uncertainty

Shulruf, Boaz ; Adelstein, Barbara-Ann ; Damodaran, Arvin ; Harris, Peter ; Kennedy, Sean ; O’sullivan, Anthony ; Taylor, Silas

BMC Medical Education, 12/2018, Vol.18(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1472-6920 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s12909-018-1382-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borderline grades in high stakes clinical examinations: resolving examiner uncertainty

Shulruf, Boaz ; Adelstein, Barbara-Ann ; Damodaran, Arvin ; Harris, Peter ; Kennedy, Sean ; O'Sullivan, Anthony ; Taylor, Silas

BMC medical education, 20 November 2018, Vol.18(1), pp.272 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1472-6920 ; PMID: 30458741 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12909-018-1382-0

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borderline grades in high stakes clinical examinations: resolving examiner uncertainty

Boaz Shulruf ; Barbara-Ann Adelstein ; Arvin Damodaran ; Peter Harris ; Sean Kennedy ; Anthony O’sullivan ; Silas Taylor

BMC Medical Education, 01 November 2018, Vol.18(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1472-6920 ; DOI: 10.1186/s12909-018-1382-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...