skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haemodynamic-guided fluid administration for the prevention of contrast-induced acute kidney injury: the POSEIDON randomised controlled trial

Brar, Somjot S ; Aharonian, Vicken ; Mansukhani, Prakash ; Moore, Naing ; Shen, Albert Y-J ; Jorgensen, Michael ; Dua, Aman ; Short, Lindsay ; Kane, Kevin

The Lancet, 24 May 2014, Vol.383(9931), pp.1814-1823 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60689-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haemodynamic-guided fluid administration for the prevention of contrast-induced acute kidney injury: the POSEIDON randomised controlled trial

The Lancet, May 24, 2014, Vol.383(9931), p.1814(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haemodynamic-guided fluid administration for the prevention of contrast-induced acute kidney injury: the POSEIDON randomised controlled trial.(Author abstract)

The Lancet, May 24, 2014, Vol.383(9931), p.1814(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

4
Haemodynamic-guided fluid administration for the prevention of contrast-induced acute kidney injury: the POSEIDON randomised controlled trial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haemodynamic-guided fluid administration for the prevention of contrast-induced acute kidney injury: the POSEIDON randomised controlled trial

Brar, Somjot S ; Aharonian, Vicken ; Mansukhani, Prakash ; Moore, Naing ; Shen, Albert Y-J ; Jorgensen, Michael ; Dua, Aman ; Short, Lindsay ; Kane, Kevin

The Lancet, 05/2014, Vol.383(9931), pp.1814-1823 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60689-9

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haemodynamic-guided fluid administration for the prevention of contrast-induced acute kidney injury: the POSEIDON randomised controlled trial

Brar, Somjot S ; Aharonian, Vicken ; Mansukhani, Prakash ; Moore, Naing ; Shen, Albert Y-J ; Jorgensen, Michael ; Dua, Aman ; Short, Lindsay ; Kane, Kevin

Lancet (London, England), 24 May 2014, Vol.383(9931), pp.1814-23 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 24856027 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60689-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...