skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chalk and talk a national survey on teaching undergraduate economics

Becker, William E; Watts, Michael

The American economic review, 1996, Vol.86(2), pp.448-453 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chalk and talk: a national survey on teaching undergraduate economics

Becker, William E. ; Watts, Michael

American Economic Review, May, 1996, Vol.86(2), p.448(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chalk and talk: A national survey on teaching undergraduate economics

Becker, William ; Watts, Michael

The American Economic Review, May 1996, p.448 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...