skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of mortars made by uncalcined FGD gypsum-fly ash-ground granulated blast furnace slag composite binder

Zhong, Shiyun ; Ni, Kun ; Li, Jinmei

Waste management (New York, N.Y.), July 2012, Vol.32(7), pp.1468-72 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 22440404 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2012.02.014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of mortars made by uncalcined FGD gypsum-fly ash-ground granulated blast furnace slag composite binder.(Report)

Zhong, Shiyun ; Ni, Kun ; Li, Jinmei

Waste Management, July, 2012, Vol.32(7), p.1468(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0956-053X

Toàn văn sẵn có

3
Properties of mortars made by uncalcined FGD gypsum-fly ash-ground granulated blast furnace slag composite binder
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of mortars made by uncalcined FGD gypsum-fly ash-ground granulated blast furnace slag composite binder

Zhong, Shiyun ; Ni, Kun ; Li, Jinmei

Waste Management, 7/2012, Vol.32(7), pp.1468-1472 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0956053X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2012.02.014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of mortars made by uncalcined FGD gypsum-fly ash-ground granulated blast furnace slag composite binder

Zhong Shiyun ; Ni Kun ; Li Jinmei

Waste Management, 15 July 2012, Vol.32(7) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2012.02.014

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of mortars made by uncalcined FGD gypsum-fly ash-ground granulated blast furnace slag composite binder

Zhong, Shiyun ; Ni, Kun ; Li, Jinmei

Waste Management, July 2012, Vol.32(7), pp.1468-1472 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2012.02.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...