skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Perspectives on China–Africa Links

Sautman, Barry ; Hairong, Yan

The China Quarterly, 2009, Vol.199, pp.728-759 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0305-7410 ; E-ISSN: 1468-2648 ; DOI: 10.1017/S030574100999018X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Perspectives on China-Africa Links

Sautman, Barry ; Hairong, Yan

The China Quarterly, Sep 2009, Vol.199, pp.728-759 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03057410 ; E-ISSN: 14682648 ; DOI: 10.1017/S030574100999018X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Perspectives on China-Africa Links

Sautman, Barry ; Hairong, Yan

The China Quarterly, 1 September 2009, Issue 199, pp.728-759 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03057410 ; DOI: 10.1017/S030574100999018X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Perspectives on China-Africa Links

Sautman, Barry ; Hairong, Yan

The China Quarterly, 1 September 2009, Issue 199, pp.728-759 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03057410 ; DOI: 10.1017/S030574100999018X

Toàn văn sẵn có

5
African Perspectives on China–Africa Links
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Perspectives on China–Africa Links

Sautman, Barry ; Hairong, Yan

The China Quarterly, 09/2009, Vol.199, pp.728-759 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0305-7410 ; E-ISSN: 1468-2648 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S030574100999018X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...