skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health in the precision-medicine era.(Report)

Bayer, Ronald ; Galea, Sandro

The New England Journal of Medicine, August 6, 2015, Vol.373(6), p.499(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Health in the Precision-Medicine Era

Bayer, Ronald ; Galea, Sandro

The New England Journal of Medicine, 2015, Vol.373(6), pp.499-501 [Tạp chí có phản biện]

Massachusetts Medical Society

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMp1506241

Toàn văn sẵn có

3
Public Health in the Precision-Medicine Era
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Health in the Precision-Medicine Era

Bayer, Ronald ; Galea, Sandro

New England Journal of Medicine, 08/06/2015, Vol.373(6), pp.499-501 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMp1506241

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Health in the Precision-Medicine Era

Bayer, Ronald ; Galea, Sandro

The New England journal of medicine, 06 August 2015, Vol.373(6), pp.499-501 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 26244305 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMp1506241

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...