skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experimental study of homophily in the adoption of health behavior.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Centola, Damon

Science, Dec 2, 2011, Vol.334(6060), p.1269(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experimental study of homophily in the adoption of health behavior.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Centola, Damon

Science, Dec 2, 2011, Vol.334(6060), p.1269(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
An Experimental Study of Homophily in the Adoption of Health Behavior
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Experimental Study of Homophily in the Adoption of Health Behavior

Centola, D.

Science, 12/02/2011, Vol.334(6060), pp.1269-1272 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1207055

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Experimental Study of Homophily in the Adoption of Health Behavior

Centola, Damon

Science, 2 December 2011, Vol.334(6060), pp.1269-1272 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Experimental Study of Homophily in the Adoption of Health Behavior

Centola, Damon

Science, 2 December 2011, Vol.334(6060), pp.1269-1272 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experimental study of homophily in the adoption of health behavior

Centola, Damon

Science (New York, N.Y.), 02 December 2011, Vol.334(6060), pp.1269-72 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22144624 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1207055

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...