skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell cycle-dependent deposition of CENP-A requires the Dos1/2-Cdc20 complex.(GENETICS)(Author abstract)

Gonzalez, Marlyn ; He, Haijin ; Sun, Siyu ; Li, Chen ; Li, Fei

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 8, 2013, Vol.110(2), p.606(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell cycle-dependent deposition of CENP-A requires the Dos1/2–Cdc20 complex

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110(2), pp.606-611 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Cell cycle-dependent deposition of CENP-A requires the Dos1/2-Cdc20 complex
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell cycle-dependent deposition of CENP-A requires the Dos1/2-Cdc20 complex

Gonzalez, M. ; He, H. ; Sun, S. ; Li, C. ; Li, F.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/08/2013, Vol.110(2), pp.606-611 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1214874110

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell cycle-dependent deposition of CENP-A requires the Dos1/2-Cdc20 complex

Gonzalez, Marlyn ; He, Haijin ; Sun, Siyu ; Li, Chen ; Li, Fei

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 08 January 2013, Vol.110(2), pp.606-11 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23267073 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1214874110

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...