skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The gendering of political institutions: a comparison of American and Australian state legislators

Considine, Mark ; Deutchman, Iva Ellen

Social Science Quarterly, Dec, 1994, Vol.75(4), p.854(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-4941

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The gendering of political institutions: A comparison of American and Australian state legislators

Considine, Mark ; Deutchman, Iva

Social Science Quarterly, Dec 1994, p.854 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...