skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Conditional Sampling for Variable-Resolution Video Compression (Conditional Sampling for Video Compression)

Wong, Alexander ; Shafiee, Mohammad Javad ; Azimifar, Zohreh; Serrano-gotarredona, Teresa (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e45002 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045002

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Conditional Sampling for Variable-Resolution Video Compression

Wong, Alexander ; Shafiee, Mohammad Javad ; Azimifar, Zohreh; Serrano-Gotarredona, Teresa (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(10) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045002 ; PMCID: 3466235 ; PMID: 23056188

Toàn văn sẵn có

3
Statistical Conditional Sampling for Variable-Resolution Video Compression
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Conditional Sampling for Variable-Resolution Video Compression

Wong, Alexander ; Shafiee, Mohammad Javad ; Azimifar, Zohreh; Serrano-Gotarredona, Teresa

PLoS ONE, 10/8/2012, Vol.7(10), p.e45002 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0045002

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical conditional sampling for variable-resolution video compression

Wong, Alexander ; Shafiee, Mohammad Javad ; Azimifar, Zohreh

PloS one, 2012, Vol.7(10), pp.e45002 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23056188 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045002

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Conditional Sampling for Variable-Resolution Video Compression

Wong, Alexander ; Shafiee, Mohammad ; Azimifar, Zohreh

PLoS One, Oct 2012, Vol.7(10), p.e45002 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0045002

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical conditional sampling for variable-resolution video compression

Alexander Wong ; Mohammad Javad Shafiee ; Zohreh Azimifar

PLoS ONE, Vol.7(10), p.e45002 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...