skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muddling through the shadow of the past(s): post-Communist Russia's search for a new regime ideology.(Report)

Chen, Cheng

Demokratizatsiya, Wntr, 2011, Vol.19(1), p.37(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1074-6846

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muddling Through the Shadow of the Past(s): Post-Communist Russia's Search for a New Regime Ideology

Chen, Cheng

Demokratizatsiya, Winter 2010, Vol.19(1), pp.37-57 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10746846

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...