skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing effects on the magnetic and mechanical properties of [FeCoNiAl.sub.0.2]Si.sub.0.2 high entropy alloy.(Report)

Zuo, Ting - Ting ; Ren, Song - Bo ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, June, 2013, Vol.20(6), p.549(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1674-4799

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing effects on the magnetic and mechanical properties of FeCoNiAl 0.2 Si 0.2 high entropy alloy

Zuo, Ting-ting ; Ren, Song-bo ; Liaw, Peter ; Zhang, Yong

International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, 2013, Vol.20(6), pp.549-555 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1674-4799 ; E-ISSN: 1869-103X ; DOI: 10.1007/s12613-013-0764-x

Toàn văn sẵn có

3
Processing effects on the magnetic and mechanical properties of FeCoNiAl0.2Si0.2 high entropy alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing effects on the magnetic and mechanical properties of FeCoNiAl0.2Si0.2 high entropy alloy

Zuo, Ting-Ting ; Ren, Song-Bo ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, 6/2013, Vol.20(6), pp.549-555 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1674-4799 ; E-ISSN: 1869-103X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12613-013-0764-x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...