skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reverse martensitic transformation in the Cu-10 wt% Al-6 wt%Ag alloy.(Author abstract)

Adorno, A. T. ; Silva, R. A. G.

Journal of Materials Science, Dec, 2005, Vol.40(23), p.6217 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reverse martensitic transformation in the Cu-10 wt% Al-6 wt%Ag alloy

Adorno, A. ; Silva, R.

Journal of Materials Science, 2005, Vol.40(23), pp.6217-6221 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-005-3151-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reverse martensitic transformation in the Cu-10 wt% Al-6 wt%Ag alloy

Adorno , A. T. ; Silva , R. A. G.

Journal of materials science, 2005, Vol.40(23), pp.6217-6221 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

4
Reverse martensitic transformation in the Cu-10 wt% Al-6 wt%Ag alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reverse martensitic transformation in the Cu-10 wt% Al-6 wt%Ag alloy

Adorno, A. T. ; Silva, R. A. G.

Journal of Materials Science, 12/2005, Vol.40(23), pp.6217-6221 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-005-3151-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...