skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal-induced glutathione accumulation and its role in heavy metal detoxification in Phanerochaete chrysosporium.(APPLIED MICROBIAL AND CELL PHYSIOLOGY)(Report)

Xu, Piao ; Liu, Liang ; Zeng, Guangming ; Huang, Danlian ; Lai, Cui ; Zhao, Meihua ; Huang, Chao ; Li, Ningjie ; Wei, Zhen ; Wu, Haipeng ; Zhang, Chen ; Lai, Mingyong ; He, Yibin

Applied Microbiology and Biotechnology, July 15, 2014, Vol.98(14), p.6409(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0175-7598 ; DOI: 10.1007/s00253-014-5667-x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal-induced glutathione accumulation and its role in heavy metal detoxification in Phanerochaete chrysosporium.(APPLIED MICROBIAL AND CELL PHYSIOLOGY)(Report)

Xu, Piao ; Liu, Liang ; Zeng, Guangming ; Huang, Danlian ; Lai, Cui ; Zhao, Meihua ; Huang, Chao ; Li, Ningjie ; Wei, Zhen ; Wu, Haipeng ; Zhang, Chen ; Lai, Mingyong ; He, Yibin

Applied Microbiology and Biotechnology, July 15, 2014, Vol.98(14), p.6409(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0175-7598 ; DOI: 10.1007/s00253-014-5667-x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal-induced glutathione accumulation and its role in heavy metal detoxification in Phanerochaete chrysosporium

Xu , Piao ; Liu , Liang ; Zeng , Guangming ; Huang , Danlian ; Lai , Cui ; Zhao , Meihua ; Huang , Chao ; Li , Ningjie ; Wei , Zhen ; Wu , Haipeng ; Zhang , Chen ; Lai , Mingyong ; He , Yibin

Applied microbiology and biotechnology, 2014, Vol.98(14), pp.6409-6418 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0175-7598

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal-induced glutathione accumulation and its role in heavy metal detoxification in Phanerochaete chrysosporium

Xu, Piao ; Liu, Liang ; Zeng, Guangming ; Huang, Danlian ; Lai, Cui ; Zhao, Meihua ; Huang, Chao ; Li, Ningjie ; Wei, Zhen ; Wu, Haipeng ; Zhang, Chen ; Lai, Mingyong ; He, Yibin

Applied Microbiology and Biotechnology, Jul 2014, Vol.98(14), pp.6409-18 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01757598 ; E-ISSN: 14320614 ; DOI: 10.1007/s00253-014-5667-x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal-induced glutathione accumulation and its role in heavy metal detoxification in Phanerochaete chrysosporium

Xu, Piao ; Liu, Liang ; Zeng, Guangming ; Huang, Danlian ; Lai, Cui ; Zhao, Meihua ; Huang, Chao ; Li, Ningjie ; Wei, Zhen ; Wu, Haipeng ; Zhang, Chen ; Lai, Mingyong ; He, Yibin

Applied Microbiology and Biotechnology, 2014, Vol.98(14), pp.6409-6418 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-014-5667-x

Toàn văn sẵn có

6
Heavy metal-induced glutathione accumulation and its role in heavy metal detoxification in Phanerochaete chrysosporium
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal-induced glutathione accumulation and its role in heavy metal detoxification in Phanerochaete chrysosporium

Xu, Piao ; Liu, Liang ; Zeng, Guangming ; Huang, Danlian ; Lai, Cui ; Zhao, Meihua ; Huang, Chao ; Li, Ningjie ; Wei, Zhen ; Wu, Haipeng ; Zhang, Chen ; Lai, Mingyong ; He, Yibin

Applied Microbiology and Biotechnology, 7/2014, Vol.98(14), pp.6409-6418 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00253-014-5667-x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal-induced glutathione accumulation and its role in heavy metal detoxification in Phanerochaete chrysosporium

Xu, Piao ; Liu, Liang ; Zeng, Guangming ; Huang, Danlian ; Lai, Cui ; Zhao, Meihua ; Huang, Chao ; Li, Ningjie ; Wei, Zhen ; Wu, Haipeng ; Zhang, Chen ; Lai, Mingyong ; He, Yibin

Applied microbiology and biotechnology, 2014, Vol.98(14), pp.6409-18 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-0614 ; PMID: 24723291 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00253-014-5667-x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...