skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS

Yang , Renxiu ; Luo , Chunling ; Zhang , Gan ; Li , Xiangdong ; Shen , Zhenguo

Journal of environmental sciences, 2012, Vol.24(11), pp.1985-1994 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

2
Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS - Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS - Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS

Renxiu ; Yang ; Chunling ; Luo ; Gan ; Zhang ; Xiangdong ; Li ; Zhenguo ; Shen

环境科学学报:英文版 - Journal of Environmental Sciences, 2012, Vol.24(11), pp.1985-1994 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS

Yang, Renxiu ; Luo, Chunling ; Zhang, Gan ; Li, Xiangdong ; Shen, Zhenguo

Journal of environmental sciences (China), 2012, Vol.24(11), pp.1985-94 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 23534233 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS

Yang, Renxiu ; Luo, Chunling ; Zhang, Gan ; Li, Xiangdong ; Shen, Zhenguo

Journal of Environmental Sciences, November 2012, Vol.24(11), pp.1985-1994 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)61036-X

Toàn văn sẵn có

5
Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS

Yang, Renxiu ; Luo, Chunling ; Zhang, Gan ; Li, Xiangdong ; Shen, Zhenguo

Journal of Environmental Sciences, 11/2012, Vol.24(11), pp.1985-1994 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010742 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(11)61036-X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...