skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure evolution and mechanical properties of a submerged friction-stir-processed AZ91 magnesium alloy

Chai, Fang ; Zhang, Datong ; Li, Yuanyuan ; Zhang, Wen

Journal of Materials Science, April 15, 2015, Vol.50(8), p.3212(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-8887-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure evolution and mechanical properties of a submerged friction-stir-processed AZ91 magnesium alloy

Chai, Fang ; Zhang, Datong ; Li, Yuanyuan ; Zhang, Wen

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(8), pp.3212-3225 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-8887-2

Toàn văn sẵn có

3
Microstructure evolution and mechanical properties of a submerged friction-stir-processed AZ91 magnesium alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure evolution and mechanical properties of a submerged friction-stir-processed AZ91 magnesium alloy

Chai, Fang ; Zhang, Datong ; Li, Yuanyuan ; Zhang, Wen

Journal of Materials Science, 4/2015, Vol.50(8), pp.3212-3225 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-015-8887-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...