skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for the activation mechanism of the PIcR virulence regulator by the quorum-sensing signal peptide PapR.(MICROBIOLOGY)(Report)(Author abstract)

Grenha, Rosa ; Slamti, Leyla ; Nicaise, Magali ; Refes, Yacine ; Lereclus, Didier ; Nessler, Sylvie

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 15, 2013, Vol.110(3), p.1047(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for the activation mechanism of the PlcR virulence regulator by the quorum-sensing signal peptide PapR

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110(3), pp.1047-1052 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Structural basis for the activation mechanism of the PlcR virulence regulator by the quorum-sensing signal peptide PapR
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for the activation mechanism of the PlcR virulence regulator by the quorum-sensing signal peptide PapR

Grenha, R. ; Slamti, L. ; Nicaise, M. ; Refes, Y. ; Lereclus, D. ; Nessler, S.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/15/2013, Vol.110(3), pp.1047-1052 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1213770110

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for the activation mechanism of the PlcR virulence regulator by the quorum-sensing signal peptide PapR

Grenha, Rosa R ; Slamti, Leyla L ; Nicaise, Magali M ; Refes, Yacine Y ; Lereclus, Didier D ; Nessler, Sylvie S

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110(3), pp.1047-1052 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1213770110

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for the activation mechanism of the PlcR virulence regulator by the quorum-sensing signal peptide PapR

Grenha, Rosa ; Slamti, Leyla ; Nicaise, Magali ; Refes, Yacine ; Lereclus, Didier ; Nessler, Sylvie

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 15 January 2013, Vol.110(3), pp.1047-52 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23277548 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1213770110

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...