skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
DART points the way for HIV treatment programmes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DART points the way for HIV treatment programmes

Phillips, Andrew ; van Oosterhout, Joep

The Lancet, 01/2010, Vol.375(9709), pp.96-98 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(09)62103-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DART points the way for HIV treatment programmes

Phillips, Andrew ; van Oosterhout, Joep

The Lancet, 2010, Vol.375(9709), pp.96-98 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(09)62103-6

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DART points the way for HIV treatment programmes

Phillips, Andrew ; Van Oosterhout, Joep

Lancet (London, England), 09 January 2010, Vol.375(9709), pp.96-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 20004465 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(09)62103-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...