skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THEORY OF THE STEADY LAMINAR BUOYANT FLOW ABOVE A LINE HEAT SOURCE IN A FLUID OF LARGE PRANDTL NUMBER AND TEMPERATURE-DEPENDENT VISCOSITY

Spalding, D.B ; Cruddace, R.G; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Intern. J. Heat and Mass Transfer, 01 August 1961, Vol.: 3 [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1016/0017-9310(61)90005-9

Truy cập trực tuyến

2
Theory of the steady laminar buoyant flow above a line heat source in a fluid of large prandtl number and temperature-dependent viscosity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory of the steady laminar buoyant flow above a line heat source in a fluid of large prandtl number and temperature-dependent viscosity

Spalding, D.B. ; Cruddace, R.G.

International Journal of Heat and Mass Transfer, 8/1961, Vol.3(1), pp.55-59 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00179310 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0017-9310(61)90005-9

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory of the steady laminar buoyant flow above a line heat source in a fluid of large prandtl number and temperature-dependent viscosity

Spalding, D.B ; Cruddace, R.G

International Journal of Heat and Mass Transfer, 1961, Vol.3(1), pp.55-59 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0017-9310 ; E-ISSN: 1879-2189 ; DOI: 10.1016/0017-9310(61)90005-9

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...