skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immune-driven recombination and loss of control after HIV superinfection

Streeck, Hendrik ; Li, Bin ; Poon, Art F.Y ; Schneidewind, Arne ; Gladden, Adrianne D ; Power, Karen A ; Daskalakis, Demetre ; Bazner, Suzane ; Zuniga, Rosario ; Brander, Christian ; Rosenberg, Eric S ; Frost, Simon D.W ; Altfeld, Marcus ; Allen, Todd M

The Journal of Experimental Medicine, 2008, Vol.205(8), p.1789-1796 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0022-1007 ; E-ISSN: 1540-9538 ; DOI: 10.1084/jem.20080281 ; PMCID: 2525594 ; PMID: 18625749

Toàn văn sẵn có

2
Immune-driven recombination and loss of control after HIV superinfection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immune-driven recombination and loss of control after HIV superinfection

Streeck, Hendrik ; Li, Bin ; Poon, Art F.Y. ; Schneidewind, Arne ; Gladden, Adrianne D. ; Power, Karen A. ; Daskalakis, Demetre ; Bazner, Suzane ; Zuniga, Rosario ; Brander, Christian ; Rosenberg, Eric S. ; Frost, Simon D.W. ; Altfeld, Marcus ; Allen, Todd M.

The Journal of Experimental Medicine, 08/04/2008, Vol.205(8), pp.1789-1796 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-1007 ; E-ISSN: 1540-9538 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1084/jem.20080281

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immune-driven recombination and loss of control after HIV superinfection

Streeck, Hendrik ; Li, Bin ; Poon, Art F Y ; Schneidewind, Arne ; Gladden, Adrianne D ; Power, Karen A ; Daskalakis, Demetre ; Bazner, Suzane ; Zuniga, Rosario ; Brander, Christian ; Rosenberg, Eric S ; Frost, Simon D W ; Altfeld, Marcus ; Allen, Todd M

The Journal of experimental medicine, 04 August 2008, Vol.205(8), pp.1789-96 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1540-9538 ; PMID: 18625749 Version:1 ; DOI: 10.1084/jem.20080281

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immune-Driven Recombination and Loss of Control after HIV Superinfection

Streeck, Hendrik ; Li, Bin ; Poon, Art F. Y. ; Schneidewind, Anne ; Gladden, Adrianne D. ; Power, Karen A. ; Daskalakis, Demetre ; Bazner, Suzane ; Zuniga, Rosario ; Brander, Christian ; Rosenberg, Eric Scott ; Frost, Simon D. W. ; Altfeld, Marcus ; Allen, Todd

Streeck, Hendrik, Bin Li, Art F.Y. Poon, Arne Schneidewind, Adrianne D. Gladden, Karen A. Power, Demetre Daskalakis, Suzane Bazner, Rosario Zuniga, Christian Brander, Eric S. Rosenberg, Simon D.W. Frost, Marcus Altfeld, and Todd M. Allen. 2008. Immune-driven recombination and loss of control after HIV superinfection. The Journal of Experimental Medicine 205(8): 1789-1796. [Tạp chí có phản biện]

Harvard University Library

ISSN: 0022-1007 ; DOI: 10.1084/jem.20080281

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...