skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural heterogeneity in hexagonal close-packed pure Ti processed by high-pressure torsion

Chen, Y.J. ; Li, Y.J. ; Walmsley, J.C. ; Gao, N. ; Roven, H.J. ; Starink, M.J. ; Langdon, T.G.

Journal of Materials Science, June 15, 2012, Vol.47(12), p.4838(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural heterogeneity in hexagonal close-packed pure Ti processed by high-pressure torsion

Chen, Y. ; Li, Y. ; Walmsley, J. ; Gao, N. ; Roven, H. ; Starink, M. ; Langdon, T.

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(12), pp.4838-4844 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6343-0

Toàn văn sẵn có

3
Microstructural heterogeneity in hexagonal close-packed pure Ti processed by high-pressure torsion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural heterogeneity in hexagonal close-packed pure Ti processed by high-pressure torsion

Chen, Y. J. ; Li, Y. J. ; Walmsley, J. C. ; Gao, N. ; Roven, H. J. ; Starink, M. J. ; Langdon, T. G.

Journal of Materials Science, 6/2012, Vol.47(12), pp.4838-4844 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-012-6343-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...