skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of Sexual Coercion and Alcohol Use Among Female Juvenile Offenders

Yeater, Elizabeth ; Montanaro, Erika ; Bryan, Angela

Journal of Youth and Adolescence, 2015, Vol.44(1), pp.114-126 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: 10.1007/s10964-014-0166-z

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of sexual coercion and alcohol use among female juvenile offenders

Yeater, Elizabeth A ; Montanaro, Erika A ; Bryan, Angela D

Journal of youth and adolescence, January 2015, Vol.44(1), pp.114-26 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-6601 ; PMID: 25107488 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10964-014-0166-z

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of Sexual Coercion and Alcohol Use Among Female Juvenile Offenders.(Clinical report)

Yeater, Elizabeth A. ; Montanaro, Erika A. ; Bryan, Angela D.

Journal of Youth and Adolescence, Jan, 2015, Vol.44(1), p.114(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2891

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of Sexual Coercion and Alcohol Use Among Female Juvenile Offenders.(Clinical report)

Yeater, Elizabeth A. ; Montanaro, Erika A. ; Bryan, Angela D.

Journal of Youth and Adolescence, 2015, Vol.44(1), p.114(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2891

Toàn văn sẵn có

5
Predictors of Sexual Coercion and Alcohol Use Among Female Juvenile Offenders
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of Sexual Coercion and Alcohol Use Among Female Juvenile Offenders

Yeater, Elizabeth A. ; Montanaro, Erika A. ; Bryan, Angela D.

Journal of Youth and Adolescence, 1/2015, Vol.44(1), pp.114-126 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10964-014-0166-z

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of Sexual Coercion and Alcohol Use Among Female Juvenile Offenders

Yeater, Elizabeth ; Montanaro, Erika ; Bryan, Angela

Journal of Youth and Adolescence, Jan 2015, Vol.44(1), pp.114-126 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00472891 ; E-ISSN: 15736601 ; DOI: 10.1007/s10964-014-0166-z

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborating with Academic Affairs: The Development of a Sexual Assault Prevention and Counseling Program Within an Academic Department

Yeater, Elizabeth A. ; Miltenberger, Patricia ; Laden, Rita M. ; Ellis, Shannon ; O'Donohue, William

NASPA Journal, 2001, Vol.38(4), pp.436-448 [Tạp chí có phản biện]

Walter de Gruyter GmbH

ISSN: 1559-5455 ; E-ISSN: 0027-6014 ; DOI: 10.2202/1949-6605.1151

Toàn văn không sẵn có

8
Collaborating with Academic Affairs: The Development of a Sexual Assault Prevention and Counseling Program Within an Academic Department
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborating with Academic Affairs: The Development of a Sexual Assault Prevention and Counseling Program Within an Academic Department

Yeater, Elizabeth A. ; Miltenberger, Patricia ; Laden, Rita M. ; Ellis, Shannon ; O'Donohue, William

NASPA Journal, 01/1/2001, Vol.38(4) [Tạp chí có phản biện]

Berkeley Electronic Press (via CrossRef)

ISSN: 1559-5455 ; E-ISSN: 0027-6014 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2202/0027-6014.1151

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborating with Academic Affairs: The Development of a Sexual Assault Prevention and Counseling Program within an Academic Department

Yeater, Elizabeth A ; Miltenberger, Patricia ; Laden, Rita M ; Ellis, Shannon ; O'Donohue, William

NASPA Journal, 2001, Vol.38(4), p.438 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0027-6014 ; E-ISSN: 1559-5455

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborating with Academic Affairs: The Development of a Sexual Assault Prevention and Counseling Program Within an Academic Department

Yeater, Elizabeth A ; Miltenberger, Patricia ; Laden, Rita M ; Ellis, Shannon ; O'Donohue, William

NASPA Journal, 01 July 2001, Vol.38(4), pp.438-450 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0027-6014 ; E-ISSN: 1559-5455 ; DOI: 10.2202/1949-6605.1151

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...