skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
I. Democracy and the Welfare State: The Political and Theoretical Connections between Staatsräson and Wohlfahrtsstaatsräson
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I. Democracy and the Welfare State: The Political and Theoretical Connections between Staatsräson and Wohlfahrtsstaatsräson

Wolin, Sheldon S.

Political Theory, 11/1987, Vol.15(4), pp.467-500 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0090591787015004001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I. Democracy and the Welfare State: The Political and Theoretical Connections between Staatsräson and Wohlfahrtsstaatsräson

Wolin, Sheldon S

Political Theory, November 1987, Vol.15(4), pp.467-500 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591787015004001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...