skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Heterogeneity of the UpaH Autotransporter Protein from Uropathogenic Escherichia coli

Allsopp, L. P ; Beloin, Christophe ; Moriel, D. G ; Totsika, M ; Ghigo, Jean-Marc ; Schembri, M. A

Journal of Bacteriology, 17 August 2012, Vol.194(21), pp.5769-5782 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0021-9193 ; E-ISSN: 1098-5530 ; DOI: 10.1128/JB.01264-12

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional heterogeneity of the UpaH autotransporter protein from uropathogenic Escherichia coli.(Report)(Author abstract)

Allsopp, Luke P. ; Beloin, Christophe ; Moriel, Danilo Gomes ; Totsika, Makrina ; Ghigo, Jean - Marc ; Schembri, Mark A.

Journal of Bacteriology, Nov, 2012, Vol.194(21-22), p.5769(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9193

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Heterogeneity of the UpaH Autotransporter Protein from Uropathogenic Escherichia coli

Allsopp , Luke P. ; Beloin , Christophe ; Moriel , Danilo Gomes ; Totsika , Makrina ; Ghigo , Jean-Marc ; Schembri , Mark A.

Journal of bacteriology, 2012, Vol.194(21), pp.5769-5782 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0021-9193

Toàn văn sẵn có

4
Functional Heterogeneity of the UpaH Autotransporter Protein from Uropathogenic Escherichia coli
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Heterogeneity of the UpaH Autotransporter Protein from Uropathogenic Escherichia coli

Allsopp, L. P. ; Beloin, C. ; Moriel, D. G. ; Totsika, M. ; Ghigo, J.-M. ; Schembri, M. A.

Journal of Bacteriology, 11/01/2012, Vol.194(21), pp.5769-5782 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0021-9193 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JB.01264-12

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Heterogeneity of the UpaH Autotransporter Protein from Uropathogenic Escherichia coli

Journal of Bacteriology, 2012, Vol. 194(21), p.5769 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 1098-5530 ; PMID: 22904291

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional heterogeneity of the UpaH autotransporter protein from uropathogenic Escherichia coli

Allsopp, Luke P ; Beloin, Christophe ; Moriel, Danilo Gomes ; Totsika, Makrina ; Ghigo, Jean-Marc ; Schembri, Mark A

Journal of bacteriology, November 2012, Vol.194(21), pp.5769-82 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1098-5530 ; PMID: 22904291 Version:1 ; DOI: 10.1128/JB.01264-12

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...