skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The intimate dance of diplomacy: in praise of practice.(Report)

Gould - Davies, Nigel

International Affairs, Nov, 2013, Vol.89(6), p.1459(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-5850

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The intimate dance of diplomacy: in praise of practice

Gould‐Davies, Nigel

International Affairs, November 2013, Vol.89(6), pp.1459-1467 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.12084

Toàn văn không sẵn có

3
The intimate dance of diplomacy: in praise of practice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The intimate dance of diplomacy: in praise of practice

Gould-Davies, Nigel

International Affairs, 11/2013, Vol.89(6), pp.1459-1467 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1468-2346.12084

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...