skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Immobilized Pool of NCAM180 in the Postsynaptic Membrane Is Homeostatically Replenished by the Flux of NCAM180 from Extrasynaptic Regions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immobilized Pool of NCAM180 in the Postsynaptic Membrane Is Homeostatically Replenished by the Flux of NCAM180 from Extrasynaptic Regions

Leshchyns'Ka, I. ; Tanaka, M. M. ; Schachner, M. ; Sytnyk, V.

Journal of Biological Chemistry, 07/01/2011, Vol.286(26), pp.23397-23406 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M111.252098

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immobilized pool of NCAM180 in the postsynaptic membrane is homeostatically replenished by the flux of NCAM180 from extrasynaptic regions

Leshchyns'Ka, Iryna ; Tanaka, Mark M ; Schachner, Melitta ; Sytnyk, Vladimir

The Journal of biological chemistry, 01 July 2011, Vol.286(26), pp.23397-406 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 21550975 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M111.252098

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...