skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and establishment of Trypanosoma cruzi in Arequipa, Peru.(Research Article)

Berry, Alexander S. F. ; Salazar - Sanchez, Renzo ; Castillo - Neyra, Ricardo ; Borrini - Mayori, Katty ; Chipana - Ramos, Claudia ; Vargas - Maquera, Melina ; Ancca - Juarez, Jenny ; Naquira - Velarde, Cesar ; Levy, Michael Z. ; Brisson, Dustin

PLoS ONE, August 27, 2019, Vol.14(8), p.e0221678 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0221678

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and establishment of Trypanosoma cruzi in Arequipa, Peru.(Research Article)

Berry, Alexander S. F. ; Salazar-Sanchez, Renzo ; Castillo-Neyra, Ricardo ; Borrini-Mayori, Katty ; Chipana-Ramos, Claudia ; Vargas-Maquera, Melina ; Ancca-Juarez, Jenny ; Naquira-Velarde, Cesar ; Levy, Michael Z. ; Brisson, Dustin

PLoS ONE, August 27, 2019, Vol.14(8), p.e0221678 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0221678

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and establishment of Trypanosoma cruzi in Arequipa, Peru

Berry, Alexander ; Salazar-Sánchez, Renzo ; Castillo-Neyra, Ricardo ; Borrini-Mayorí, Katty ; Chipana-Ramos, Claudia ; Vargas-Maquera, Melina ; Ancca-Juarez, Jenny ; Náquira-Velarde, César ; Levy, Michael ; Brisson, Dustin

PLoS One, Aug 2019, Vol.14(8), p.e0221678 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0221678

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and establishment of Trypanosoma cruzi in Arequipa, Peru

Berry, Alexander S F ; Salazar-Sánchez, Renzo ; Castillo-Neyra, Ricardo ; Borrini-Mayorí, Katty ; Chipana-Ramos, Claudia ; Vargas-Maquera, Melina ; Ancca-Juarez, Jenny ; Náquira-Velarde, César ; Levy, Michael Z ; Brisson, Dustin

PloS one, 2019, Vol.14(8), pp.e0221678 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 31454370 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0221678

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and establishment of Trypanosoma cruzi in Arequipa, Peru

Berry, Alexander S. F ; Salazar-Sánchez, Renzo ; Castillo-Neyra, Ricardo ; Borrini-Mayorí, Katty ; Chipana-Ramos, Claudia ; Vargas-Maquera, Melina ; Ancca-Juarez, Jenny ; Náquira-Velarde, César ; Levy, Michael Z ; Brisson, Dustin ; Almeida, Igor C

PLoS ONE, 2019, Vol.14(8) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0221678 ; PMCID: 6711515 ; PMID: 31454370

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and establishment of Trypanosoma cruzi in Arequipa, Peru

Alexander S F Berry ; Renzo Salazar-Sánchez ; Ricardo Castillo-Neyra ; Katty Borrini-Mayorí ; Claudia Chipana-Ramos ; Melina Vargas-Maquera ; Jenny Ancca-Juarez ; César Náquira-Velarde ; Michael Z Levy ; Dustin Brisson ; Chagas Disease Working Group in Arequipa

PLoS ONE, 01 January 2019, Vol.14(8), p.e0221678 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0221678

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...