skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals in Brown Rice ( Oryza sativa L.) and Soil After Long-Term Irrigation of Wastewater Discharged from Domestic Sewage Treatment Plants

Chung, B.Y ; Song, C.H ; Park, B.J ; Cho, J.Y

Pedosphere, 2011, Vol.21(5), pp.621-627 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(11)60164-1

Toàn văn sẵn có

2
Heavy Metals in Brown Rice (Oryza sativa L.) and Soil After Long-Term Irrigation of Wastewater Discharged from Domestic Sewage Treatment Plants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals in Brown Rice (Oryza sativa L.) and Soil After Long-Term Irrigation of Wastewater Discharged from Domestic Sewage Treatment Plants

Chung, B.Y. ; Song, C.H. ; Park, B.J. ; Cho, J.Y.

Pedosphere, 10/2011, Vol.21(5), pp.621-627 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10020160 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1002-0160(11)60164-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...